ਮਾਂਏ ਨੀ!ਮੈਂ ਉਹ ਪੜਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜੀ ਆ ਪੜਾਈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ

(Samaj Weekly)

Jai Bhim Jai Bharat
Happy Dalli presents
ਮਾਂਏ ਨੀ!ਮੈਂ ਉਹ ਪੜਣੀ
ਜਿਹੜੀ ਪੜੀ ਆ ਪੜਾਈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ
Neeru jassal || Baba Sahib || Sohan Sehjal || Saab Singh || Hak Records 2022

https://youtu.be/UqQZBEjlAqU