ਪੱਲਸ ਪੋਲੀਉ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ/ਸ਼ਾਮਚੁਰਾਸੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) (ਚੁੰਬਰ) –  ਪੱਲਸ ਪੋਲੀਓ ਟੀਕਾਕਰਨ  ਪੋਲੀਉ ਮੁਹੰਿਮ ਅਧੀਨ ੦੧ ਤੋ ੦੩ ਨਵਬੰਰ  ਤੱਕ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਰੀ ਪੱਲਸ ਪੋਲੀਉ ਰਾਊਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ,  ਜਸਿ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵੱਿਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਿਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ਹਰੀ ਖੇਤਰ ਵੱਿਚ ਰਕਿਸਾਂ ਮਾਈਕੰਿਗ ਲਈ ਰਕਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਸਵਿਲ ਸਰਜਨ ਡਾ ਜਸਬੀਰ ਸੰਿਘ , ਡਾ ਜੀ. ਐਸ. ਕਪੂਰ ਜਲਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਮਾਈਕੰਿਗ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਰਕਿਸਾਂ ਮਾਈਕੰਿਗ ੩੦ ਅਕਤੂਬਰ ,੦੧ ਅਤੇ  ੦੨ ਨਵਬੰਰ   ਤੱਕ ਝੁਗੀ ਝੋਪਡ਼ੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਰਕਿਸਾ ਏਰੀਏ ਵੱਿਚ ਮਾਈਕੰਿਗ  ਰਾਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਉ ਬੂੰਦਾ ਪਲਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤਿ  । ਇਸ ਮੋਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਸਵਿਲ ਸਰਜਨ ਡਾ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ , ਜਲਾਂ ਸਹਿਤ ਅਫਸਰ ਡਾ ਸੁਰੰਿਦਰ ਸੰਿਘ , ਬੀ. ਸੀ. ਅਮਨਦੀਪ ਸੰਿਘ ਤੇ ਹੋਰ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਹਾਜਰ ਸਨ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੰਿਦੇ ਹੋਏ ਸਵਿਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਦੱਸਆਿ ਕ ਿਜਨਵਰੀ ੨੦੧੧ ਤੋ ਭਾਰਤ ਵੱਿਚ ਪੋਲੀਉ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਕੇਸ ਨਹੀ ਮਲਿਆਿ ਅਤੇ ਵਸ਼ਿਵ ਸਹਿਤ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੋਲੀਉ ਮੁੱਕਤ ਦੇਸ਼ ਐਲਾਨ ਦੱਿਤਾ ਗਆਿ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਪੋਲੀਉ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੇਸ ਮਲਿ ਰਹੇ ਹਨ , ਜਸਿ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋ ਖਤਰਾਂ ਬਣਆਿ ਰਹੰਿਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਸਥਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੋਲੀਉ ਮੁੱਕਤ ਰੁਤਬਾ ਬਰਕਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਆਿ ਨੂੰ ਇਸ ਪੋਲੀਉ ਰਾਊਡ ਵੱਿਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜਲਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦੱਸਆਿ ਕ ਿਮਾਈਗ੍ਰਟੇਰੀ ਪੋਲੀਉ ਰਾਊਡ ਦੋਰਾਨ ਸਹਿਤ ਵਭਾਗ ਦੀਆਂ ੧੭੩ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋ ਜਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ੨੨੯੦੫ ਬੱਚਆਿਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਉ ਬੂੰਦਾਂ ਪਲਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾਂ ਮੱਿਥਆਿ ਗਆਿ ਹੈ  । ਜਲੇ ਵੱਿਚ ੧੧੮ ਭੱਠੇ ੧੭੪੯੨ ਝੁਗੀਆਂ , ੨੪ ਹਾਈ ਰਸਿਕ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜਥੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਆਿਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਉ ਬੂੰਦਾਂ ਪਲਾਉਣ ਲਈ ਟੀਮਾਂ ਦਸਤਕ ਦੇਣਗੀਆਂ ।  ਸਹਿਤ ਵਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋ ਤੰਿਨੋ ਦਨਿ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਆਿ ਨੂੰ ਪੋਲੀਉ ਬੂੰਦਾ ਪਲਾਉਣਗੀਆਂ । ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕੋਵਡਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੋਰਾਨ ਬੱਚਆਿ ਦੀ ਸੁਰੱਖਅਿਤ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਆਿਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਉ ਬੂੰਦਾ ਪਲਾਕੇ ਪੋਲੀਊ ਵਾਇਰਸ ਤੋ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਆਈਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹਯੋਗ ਦੱਿਤਾ ਜਾਵੇ ।